Black Sheep Escape

Το λευκό και το μαύρο, το συμπαγές και το διάφανο, το εσωτερικό πλαίσιο και ένας αδιευκρίνιστος εξωτερικός χώρος, συνδιαλέγονται σε ένα ταξίδι προς την έξοδο, η οποία είναι εφικτή μόνο με τη σύγκρουση και την τριβή από το αντίθετο και το διαφορετικό.
Το βίντεο εστιάζει σε αυτό που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, στο διαφορετικό, σε αυτό που ανήκει σε μία άλλη ομάδα από τη δική μας. Μέσα σε μία περιοχή όπως τα Βαλκάνια, όπου η πολυπολιτισμικότητα είναι μία πραγματικότητα, η ιδέα του διαφορετικού σε όλες τις εκφάνσεις – του πολιτισμού, της θρησκείας, της σεξουαλικής προτίμησης, του φύλου – είναι ένα δεδομένο που δεν μπορεί κανείς να προσπεράσει χωρίς να κοντοσταθεί, ίσως γιατί αυτά τα διαφορετικά στοιχεία οδήγησαν σε αλλεπάλληλες διαμάχες και συγκρούσεις στην περιοχή. Έτσι το μαύρο, αυτό που είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα, παίρνει την μορφή όλων των χαρακτηριστικών που μας είναι άγνωστα, καταρρίπτοντας τα δικά μας στερεότυπα ως προς την έννοια του ορίου, γιατί τα όριά του βρίσκονται σε ένα διαφορετικό σημασιολογικό χώρο.

Arts&Crafts (RGB Balkans Art Festival, BAF Balkan Art Festival)
Σύμφωνα με την κβαντική φυσική τα υποατομικά μόρια που αποτελούν τον κόσμο μας καταρρέουν από τα κύματα της πιθανότητας, επηρεαζόμενα ακόμα κι από την απλή παρατήρηση. Η δυναμική της χειρονομίας γίνεται μαθηματικός αλγόριθμος για να υπολογίσει τις πιθανές λύσεις ενός προβλήματος. Το έργο βασίζεται στις φυσικές ιδιότητες που βρίσκουμε στο περιβάλλον, καθορίζεται από την εντροπία, που σε κάθε δράση οφείλει να φέρει την ισορροπία του κόσμου μας. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ο ίδιος αλγόριθμος το πιθανό σενάριο διαφοροποιείται. Μπορούμε να παρακολουθούμε πολλές διαφορετικές πορείες σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, οι οποίες επηρεάζονται από τις αρχές της φυσικής, τη χειρονομία, τις επιλογές μας, την τύχη και τις ενέργειες των άλλων.
Όλα τα πιθανά μέλλοντα της άυλης δράσης εξιστορούνται σε αυτόν τον αλγόριθμο και αποτυπώνονται σε μία εκδοχή, στην εκδοχή που επιλέγει ο καλλιτέχνης. Δεν υπάρχει ύλη, υπάρχει το άυλο σε παράλληλη σύνδεση με τις ιδιότητες του φυσικού κόσμου. Η απουσία της ύλης είναι η ματιά της σύγχρονης τέχνης στο ίδιο πρόβλημα που τέθηκε πριν εκατοντάδες χρόνια και τα όρια της είναι τα όρια της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η εποχή του καλλιτέχνη.


White and black, opaque and transparent, the internal frame and an obscure external space converse on a journey to the final exit, an escape which is feasible only by the opposite and the different, by collision and friction.
The video focuses on what we can not comprehend, on what is different, on what belongs to a group other than ours. In a region like the Balkans, where multiculturalism is a reality, the idea of being different in all its manifestations – culture, religion, sexual preference or gender – is a fact that can not be skimmed over, perhaps because these different elements led to constant disputes and conflicts in the region. Therefore, black, which is unlike every other color, takes the form of all the features that are unknown to us, vitiates our own stereotypes as to the meaning of boundary, since its own boundaries lie in a different semantic space.

Arts&Crafts (RGB Balkans Art Festival, BAF Balkan Art Festival)
According to Quantum physics, the subatomic particles that form our world collapse from the waves of likelihood, affected even from mere observation. The dynamics of gesture becomes a mathematical algorithm in order to calculate the possible outcomes of a problem. ‘Black Sheep Escape’ is based on the physical properties of our environment and it is determined by entropy, that needs to provide balance for every action in our world.
Each time the same algorithm is used, the likely scenario is differentiated. We could follow multiple pathways in any given time, that are affected by the laws of physics, gesture, our options, chance and the actions of others. All possible future outcomes of the intangible action are narrated in this algorithm and are reflected in one version, the artist’s version. There is no matter, there is only the intangible in a parallel connection with natural world properties. The absence of matter, is the look of contemporary art at the same issue that was raided hundred years ago, as for its limits those are the limits posed by technology that is used in artist’s time. 


This Project is presented in two versions:
Video and Augmented Reality.

How would it be like, if someone could actually see the progression of this video as a Hologram in three dimensions? To be able i.e., to move while this video evolves in three dimensional space.
Nowadays, two main factors, technological revolution and globalization, have altered the way we perceive and produce space, adding new terms and context.


Το Black Sheep Escape είναι βίντεο έργο του Γιώργου Δρόσου, το οποίο προγραμμάτισε ο δημιουργός σε εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας Augmented Reality.

Το Black Sheep Escape είναι εφαρμογή  Επαυξημένης Πραγματικότητας, έχει δημιουργηθεί για καλλιτεχνικούς λόγους. Δεν συλλέγει καμία πληροφορία ή προσωπικά δεδομένα από το κινητό του χρήστη.  Χρησιμοποιεί την κάμερα για να εντοπίσει την εικόνα στόχο.

κατεβάστε την εφαρμογή από το Google Play:Black Sheep Escape is a video art made by Yiorgos Drosos. It was adapted by the artist as an Augmented Reality application.
Download the application from Google Play by scanning the image source from your mobile’s phone camera with a QR Scanner application:

The Black Sheep Escape is an Augmented Reality application, that was created for artistic purposes. It does not collect personal data from your mobile device. It uses the camera only to track the image source.

Download the application from Google Play: